loading

Prof. dr Vladan Perić završio je Medicinski fakultet završio 1998. godine. Dva puta zaredom
u toku studija dobijao Univerzitetsku nagradu kao student generacije. Od aprila 2000. godine
do februara 2004. godine bio je stipendista Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj.
Poslediplomske studije, smer kardiologija, završio 2004. godine. Magistarsku tezu uradio na
Institutu za kardiovaskularne bolesti »Dedinje« u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz
kardiologije koju je uradio na Institutu za kardiovaskularne bolesti »Dedinje« u Beogradu
odbranio je 2012. godine.

Specijalistilčki ispit iz Interne medicine položio sa odličnim uspehom na Mediciskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, a 2017. godine položio je subspecijalistički
ispit iz kardiologije sa ocenom 10. Subspecijalistički rad iz kardiologije odbranio 2018.
godine.

Radni odnos na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini zasnovao je 2000. godine kao
asistent pripravnik na Institutu za patološku fiziologiju. Od 2001. godine radi kao asistent
pripravnik na Katedri za internu medicinu, a od 2007. ima naučno zvanje Asistenta za
nastavni predmet Interna medicina. Izabran je u naučno zvanje docenta za nastavni predmet
Interna medicina dok je u julu 2016. godine izabran za vanrednog profesora.Autor je i koautor
175 naučno-istraživačkih radova (26 in extenso radova u međunarodnim indeksiranim
publikacijama). Citiran je 142 puta (izvor Scopus, H-index 7) u različitim svetskim stručnim i
naučnim publikacijama.

Učešće u međunarodnim projektima: Blended Learning: Advanced Teacher Training
(BLATT), TEMPUS, Rukovodilac projekta prof. dr Aleksandar Jovanović, 2012-2016.
Balkan Countries Snap Shot Survey on Atrial Fibrillation, Serbian AF Association (SAFA),
rukovodilac projekta Ass. Dr Tatjana Potpara, 2014-2017. Atrial Fibrillation General Long-
Term registry, EURObservational Research Programme, European Society of Cardiology,
2014-2018.

Rukovodilac junior projekta „Dugoročna promena kvaliteta života koronarnih bolesnika
nakon aortokoronarnog bypass-a“ na Medicinskom fakultetu Priština – Kosovska
Mitrovica.Predavač po pozivu na većem broju domaćih kongresa i recenzent u većem broju
domaćih i međunarodnih časopisa. Mentor je na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Prištini (jedna odbranjena doktorska disertacija do sada). Komentor je na
Specijalističkim akademskim studijama iz kardiologije na Medicinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.

Član je komisija za odbranu doktorske disertacije i odbranu rada uže specijalizacije iz
kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ostala aktivnost i funkcije:
-Upravik Centra za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga na Medicinskom fakultetu
-Univerziteta u Prištini (od 2018.).
-Šef Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta u Prištini – Kosovska Mitrovica (od
2018-2020. godine).
-Predsednik Skupštine Regionalne lekarske komore Kosova i Metohije (od 2018.).
-Delegat Skupštine Lekarske komore Srbije.
-Član skupštinskog odbora za obrazovanje Lekarske komore Srbije.
-Član radne grupe za izradu pravilnika o Kontinuiranoj medicinskoj edukaciji Lekarske
komore Srbije.
-Potpredsednik Podružnice Medicinski fakultet i KBC Priština u okviru Društva lekara SLD
-Kosova i Metohije i lekara Medicinskog fakulteta u Prištini (2015-2019).
-Član predsedništva Kardiološke sekcije SLD (od 2019.)
-Član mnogih stručnih udruženja i organizacija.
-Od 1999. godine radi u Koronarnoj jedinici i na odeljenju Kardiologije Interne Klinike KBC
-Priština, sada sa sedištem u Gračanici.
-Iz oblasti kardiologije se više godina usavršavao na Institutu za KVB »Dedinje«, kao i u
-Koronarnoj jedinici KBC Zvezdara. Osposobljen za kompletnu neinvazivnu kardiološku
dijagnostiku i terapiju.
-Konsultant iz oblasti kardiologije u Health Care poliklinici.
-Oženjen, otac dvoje dece.

Pozovite nas