loading

Dr Rastko Živić, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista endokrine hirurgije, magistrirao
2009. godine na temu: Hirurška anatomija piramidalnog režnja – značaj u operativnom lečenju
štitaste žlezde, a doktorirao 2016. godine na temu: Prediktivni faktori maligniteta kod bolesnika
sa oksifilnim tumorom štitaste žlezde.

Objavio je više stručnih radova u domaćim i međunarodnim stručnim listovima. Autor je više
radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima i koautor u sledećim
monografijama: Hirurgija štitaste žlezde, Hirurgija nadbubrežne žlezde.

Oko 20 godina iskustva
na poslovima lekara i oko 15 godina iskustva na poslovima specijaliste opšte hirurgije.

Pozovite nas