loading

Dr Radoje Čobeljić, diplomirao je 1986 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije položio je 1992. godine, a 2002.
godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom – Primena visokofrekventnog
elektromagnetnog polja u lečenju bolesnika sa posttraumatskim algodistrofičnim sinromom-
na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Septembra 2018. odbranio je doktorsku disertaciju na
Medicinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom – Uticaj vestibularne stimulacije
galvanskom strujom na smanjenje spasticiteta mišića donjih ekstremiteta kod pacijenata sa
leziom kičmene moždine.

Radno iskustvo:
Od decembra 1988. godine zaposlen je u  Klinici za rehabilitaciju „dr M. Zotović“ u
Beogradu. Preko 25 godina radi na odeljenju za rehabilitaciju neuroortopedskih bolesnika –
tzv. "B" odeljenje. Funkciju načelnika dijagnostičke službe obavljao je u periodu od 2004. do
2008. Od 2008.nalazim se na funkciji načelnika "B" odeljenja. Bio je predsednik etičkog
odbora Klinike za rehabilitaciju od 2005. do 2018.godine.

Dr. Radoje Čobeljić, član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju, Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije i Lekarske komore
Srbije. Izlagao je radove na više domaćih kongresa. Autor je i koautor za oko 50 radova od
čega su 6 na SCI listi.

Pozovite nas